Algemene voorwaarden

Er kan aan het eind van elke maand een wijziging in het studiebegeleidingsabonnement worden doorgegeven of besloten worden de studiebegeleiding stop te zetten. Er geldt een opzegtermijn van 2 weken.

Dit kan alleen door ouders worden gedaan via de mail of schriftelijk.

Bij wijze van uitzondering mag bij verhindering, in overleg met -en na toestemming van- de begeleider, op een andere dag ingehaald worden.

Vakanties van minimaal 2 weken (kerstvakantie, meivakantie en de zomervakantie) worden niet meegenomen in de facturering.

Er volgt geen restitutie door Studiebegeleiding Weert wanneer er niet voldaan is aan de, normaal te verwachte, inspanningsverplichting door de leerling die gebruik heeft gemaakt van de diensten geleverd door Studiebegeleiding Weert.

Betaling geschiedt vooraf aan het begin van een maand, met behulp van een doorlopende machtiging. Eventuele extra diensten buiten het abonnement om, worden in de maand na de genoten diensten in rekening gebracht.

Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan er helaas niet langer worden deelgenomen aan de diensten geleverd door Studiebegeleiding Weert.

Wanneer de kosten niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald zijn wij helaas genoodzaakt om daarvoor passende maatregelen te treffen.

Studiebegeleiding Weert behoudt zich het recht voor de dienstverlening aan een leerling te beëindigen wanneer leerling zich bij herhaling niet houdt aan afspraken.

Als de situatie hierom vraagt kan Studiebegeleiding Weert contact opnemen met de mentor van de leerling. Dit zal altijd vooraf overlegd worden met ouders van de leerling.